ANARŞİST GRUPLAR KOORDİNASYONU NEDİR?

Yaşadığımız coğrafyanın içinde bulunduğumuz zaman diliminde, devletin toplumu topyekün teslim almaya yönelik saldırıları yaklaşan ‘başkanlık sistemi’ referandumu süreciyle katlanarak devam ediyor. İktidar kendisine tehdit olarak gördüğü sosyal mücadeleleri toptan ezmek için taarruza geçmiş durumdayken, ana akım toplumsal muhalefet, tüm sosyal mücadeleleri referanduma endeksleyerek iktidar karşısında moral kazanmaya odaklanmış durumda. Küresel ölçekli neoliberal bir muhalefet anlayışının parçası olarak ‘demokrasi’nin yörüngesine oturtulmaya çalışılan sosyal mücadeleler, parlamentarizmin çoğulculuk skalasında birer renge indirgenmek isteniyor. Bugün mevcut faşizm ve diktatörlük altında ezilenler için parlamentarizm ve demokrasi seçeneğinin ön açıcı olduğu düşünülse de, demokrasinin bir bataklık olduğunu ve bir çok radikali ilkelerinden ve sokaktan uzaklaşmaya sevk ettiğini görmezden gelemeyiz. Öte yandan, en demokratik rejimlerde bile demokrasinin radikaller için diktatörlük olduğunu unutamayız.

Bizler anarşistler olarak, sınıflararası savaşın ve sosyal mücadelelerin parlamentarizme, demokrasiye, uzlaşmaya dayalı, otoriter ve reformist yapılara sıkıştırılarak bertaraf edilmesine karşı anti-otoriter, yatay, eşitlikçi, özerk ve hiyerarşisiz bir örgütlenme modeli olarak anarşist örgütlenme ilkesini hayata geçirmek zorunda olduğumuzu ifade ediyoruz ve topyekün özgürlük iddiasındaki anarşi davasını ortaya koyuyoruz. Anarşistlerin kendi mücadelelerini ve ilkelerini bir kenara bırakarak ‘sosyal hareketlerin’ peşinde koştukları serüvenlerinin sonu genellikle parlamentarizm ve demokratik siyasetle sonuçlandı. Diğer taraftan ellerindekini de kaybetmemek adına her daim geri adım atan ve medya gündemiyle kendini var eden toplumsal muhalefetlerin safsataları her geçen gün total özgürleşme için zorunlu olan radikal hareketlerin kuyusunu kazmaya devam ediyor. Artık bu oluşumlar için günü kurtarmaya dayalı seçeneklerin her defasında sistemin radikal değişiminin önünde birer engel haline getirilmesinden usanmış durumdayız. Bizler buna itiraz ediyoruz.

Mevcut reel politik dünyanın ortaya koyduğu otoriter veya liberal siyaset ve örgütlenme anlayışları arasında seçim yapmak veyahut mevcut hareketlere angaje olmak zorunda kalan anarşistler bugüne kadar çoğunlukla ilkesel olarak bu hareketlerde asimile oldular. Bu nedenle, bizler karşılıklı yardımlaşmaya, dayanışmaya, komüne ve devrimci bir perspektife dayalı toplumsal örgütlenme anlayışını ve ilkelerini hayata geçirmeyi öncelikli mesele olarak önümüze koyuyoruz.

Biz, anarşistler, ne iktidarların ne iktidarı arzulayanların ne de araya sıkışmış siyasetlerin gölgesinde barınmamızın mümkün olmadığını her fırsatta dile getiriyoruz ve birlikte eylem-yaşam-üretim pratiklerini örme çabalarımızla etrafımızdaki en büyük zincirlerden kurtularak egemen güçlerin, hiyerarşinin, eşitsizliğin olmadığı anarşist ve devrimci yaşamların mümkün olduğunu göstermeyi hedefliyoruz. Tükettikçe daha bağımlı ve daha memnuniyetsiz oluşumuz bize üretimlerimizde, söylemlerimizde, mekanlarımızda ve ortaklaştığımız yaşam alanlarında bu yozlaşmış ilişkilerden bir kopuşu zorunlu kılıyor. İhtiyacımız olan şey artık fikirlerin ötesinde somut bir paylaşım ve bu paylaşımların bizi sistemin dayattığı zorunluluklardan kurtararak mücadelemize hız kazandırmasıdır.

Toplumun devrimci dönüşümü için topyekün kurtuluş perspektifiyle hareket ediyoruz. Mevcut sınıflar arası savaşta safımız bellidir. Bizim için sınıf savaşı ekonomik, sosyal, politik, psikolojik, cinsel, duygusal ve ekolojik olarak baskı altında tutulan ve sömürülen herkes ve herşey için topyekün bir kurtuluş ve özgürlük savaşımıdır.

Bizler bu savaşta ancak örgütlü olursak başarılı olabileceğimize inanıyoruz. Bu nedenle, aynı veya farklı cephelerde mücadele eden anarşist ve anti-otoriter gruplar arası federatif yapılar oluşturulmasını elzem görüyoruz. Anarşist veya anti-otoriter ilkeleri benimseyen bireyler ve gruplar arasında güçlü bağlar oluşturmak, bu bağların toplumsallaşması için çalışmak, gerek toplumsal gerekse öznel olarak merkezi sorunlara ortak çözümler üretebilmek için bir araya gelebilmek ve anarşist örgütlenme kültürünü bir gerçeklik haline getirmek için anarşist grup ve projeler arasında bir  koordinasyona ihtiyaç duyuyoruz.

Bunun için bir adım atarak Anarşist Gruplar Koordinasyonu’nu inşaa ediyoruz.

İLKELER

Öncelikle Anarşist Gruplar Koordinasyonu’nun ağsal ve enformel bir örgütlenme olduğunu vurgulamamız gerekiyor. Hiyerarşik ve devrimin öncülüğüne soyunan, iktidara talip bir yapı olmadığından resmi üyelik gibi bürokratik bir işleyişe uzak olduğu kadar, ilkesizliğe, belirsizliğe, istikrarsızlığa, sorumsuzluğa ve güvensizliğe dayalı liberal ilişkilerden de ciddi bir farklılık gösterir. Koordinasyonda birleşen tüm bireyler ve gruplar ortak ilkeler çerçevesinde birlikte hareket ederler. Bu nedenle, birlikte hareket eden ve koordine olan tüm birey veya ilgi grupları birbirine karşı sorumludurlar.

Anarşist Gruplar Koordinasyonu’nun olmazsa olmaz ilkesi, kapitalizme, faşizme, ırkçılığa, milliyetçiliğe, dinciliğe, erkek egemenliğine, homo/trans/bifobiye, türcülüğe, otoriteryanizme, sekteryanizme, liberalizme, örgüt fetişizmine, reformizme ve dogmatizme dair uzlaşmaz karşıtlığıdır. Bu kapsamda cereyan eden tüm toplumsal hareketleri ittifak olarak görür. Ancak tek boyutlu mücadeleleri benimseyen hareketler tarafından absorbe edilmeyi reddeder. Koordinasyon bir mücadelenin bir diğerini öncellediği gibi bir fikri, mücadeleler arasında bir hiyerarşi kurmayı, ahlakçılığı ve kimlikçiliği reddeder. Anarşist mücadele tüm tahakküm kurumlarını eşit oranda sorgulamaya ve yok etmeye yönelmelidir.

Biz, anarşistler için örgütlenmenin temelini, bireyler ve topluluklar arasında dayanışma, karşılıklı yardımlaşma ve iş birliği gibi kavramlar oluşturur. Örgütlenmeler içerisinde farklı bireylerden oluşan gruplar otonom yapıları oluştururken bireyler de kendi başlarına birer otonom olabilirler. Kendileri dışında kimse tarafından temsil edilmek zorunda değildirler. Bu nedenle koordinasyon bireysel çabalara ve doğrudan eylemlere saygı duyar. Ancak asalak bir ilişki biçimini dayatan bireysel yaklaşımların bu ağda yeri yoktur.

Koordinasyonda, her kolektif kendi yerel projelerini sürdürürken, kolektifler ve projeler arasında sıkı bağlar oluşturmak bu projeleri daha da kuvvetlendirecek ve besleyecektir. Farklı zeminlerde hareket eden birey ve grupların kendi faaliyetlerini diğerini rakip görmeden birbirini besleyecek şekilde bir araya getirmek ve güçleri birleştirmek koordinasyonun asli amaçlarındandır.

Örgütler arası bir örgüt olan koordinasyon otonomiyi temel alır. Çoğunluk adına bireyin veya grupların iradeleri yok sayılamaz. Koordinasyonun çoğunluğu tarafından alınan her karar, farklı düşünen birey veya gruplar için bağlayıcı olamaz.

Koordinasyona katılım, koordinasyon ağında bulunan mevcut gruplarla birebir temasa geçilmesi yoluyla gerçekleşecektir. Yüzyüze iletişim ve ilkesel bir araya gelişe dayalı olarak işleyen koordinasyonun bir merkezi bulunmamaktadır. Mekanlar ve gruplar üstü bir yapı olan koordinasyonla mahallelerde, okullarda, üniversitelerde, işyerlerinde, eylemlerde ve çeşitli anarşist projelere dahil olarak temas kurabilirsiniz.

Koordinasyon içerisindeki gruplar veya bireyler mahallelerarası, üniversitelerarası, şehirlerarası, projelerarası, çeşitli meselelere odaklı ilgi grupları arası örgütlenme zeminleri oluşturabilirler. Koordinasyon otonomları kuvvetlendirmek ve federatif örgütlenmeleri tetiklemek için bir araç olarak görülmelidir.

Koordinasyonu oluşturan anarşistlerin nihai hedefi sosyal devrim olmakla birlikte koordinasyonun kendisi devrimin veya anarşist hareketin öncüsü olmayı iddia etmez. Bu noktada örgüt fetişizmini besleyen, öncülük yarışıyla ve örgüt kavgalarıyla birbirini yiyen kibirli yapılanma biçimlerinden uzak durur.

Koordinasyon aynı zamanda bir çağrıdır. Sadece mevcut ilişkileri düzenlemez, daha fazla örgütlenmeye yol açmaya çalışır. Amacı sadece kendi olmayı aşan, daha farklı mecralarda, farklı çevrelerde, farklı yerelliklerde ve alanlarda anarşist ilkelerin ve örgütlenmelerin tohumlarını atmayı temel bir hedef olarak ortaya koyar. O nedenle her zaman mevcut durumu aşmaya çalışır.

SOSYAL DEVRİM ve TOPYEKÜN KURTULUŞ İÇİN
ANARŞİ ve ÖZGÜRLÜK İÇİN

BİRBİRİNİZİ BULUN!
ÖRGÜTLENİN!
KOORDİNE OLUN!

ANARŞİST GRUPLAR KOORDİNASYONU